Hőtermelő és légkondicionáló berendezések műszeres energetikai felülvizsgálata

Energetikai felülvizsgálat
Hõtermelõ, légkondicionáló és szellõzõrendszerek kötelezõ energetikai felülvizsgálata

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

Sztankó Balázs E.V. (1039 Budapest, Himzõ utca 2. 4/19., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelõ) mint adatkezelõ, magára nézve kötelezõnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelõ adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülõ adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetõk a www.energetikaifelulvizsgalat.com címen.

Az Adatkezelõ fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellõ idõben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelõ elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelõ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelõ az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelõ adatai

Amennyiben megkeresne, az sbaplanterv@gmail.com e-mail címen és +36 30 5954026 -os telefonszámon léphet kapcsolatba az adatkezelõvel.

Az Adatkezelõ minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstõl számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Adatvédelmi tisztviselõ

Egyéni vállalkozás esetén a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselõ kinevezésére.

A kezelt személyes adatok köre

E-mail-ek

Kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés

Regisztráció

Technikai adatok

Az Adatkezelõ a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Az Adatkezelõ az adatokat megfelelõ intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelõ olyan mûszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérõl, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezõ kockázatoknak megfelelõ védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés idõtartama

Az adott cookie adattárolási idötartama, bõvebb információ elérhetõ itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztetõ ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. élettartama 1 hónap.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrõl az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetõleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetõleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelõt.

Az Adatkezelõ a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A jelen dokumentum a webshop mûködésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

KAPCSOLAT
Lépjen velünk kapcsolatba a lenti gomb segítségével.